มูลนิธิโลกสีเขียว

  • warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/modules/system/system.module on line 1050.
  • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/includes/theme.inc on line 1845.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/includes/theme.inc on line 1845.

 

ความเป็นมา

มูลนิธิ โลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อ และจัดทำศูนย์ข้อมูล เพื่อจุดประกายให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดี เสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเอง ในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรการกุศลอื่น เพื่อรณรงค์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับทางการเมือง

 
คณะกรรมการมูลนิธิ

ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์   ประธานกรรมการมูลนิธิ
สายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา    รองประธานกรรมการ
นิตยา วงษ์สวัสดิ์   เลขาธิการและเหรัญญิก
 

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ผู้จัดการมูลนิธิ
นิตยา วงษ์สวัสดิ์
ฝ่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
อนงค์รัตน์ เพชรสัมฤทธิ์
ศิระ ลีปิพัฒนวิทย์
กองบรรณาธิการเว็บไซต์
กรวิกา วีระพันธ์เทพา
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
อัจฉรา สงวนศิลป์
ฝ่ายการตลาด
รสมาลี เขม้นงาน
 

กิจกรรมของมูลนิธิ

สิ่งแวดล้อมศึกษา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิโลกสีเขียว มุ่งพัฒนาทั้งความคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แต่ละหลักสูตรออกแบบเพื่อกระตุ้นความคิด และปลูกฝังจิตสำนึกต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล อันนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการตัดสินใจเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

นักสืบสิ่งแวดล้อม
มุ่งพัฒนาเทคนิควิธีราคาถูกที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ “อ่าน” สภาพแวดล้อมและประเมินความเป็นไปในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสาธารณชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยเอื้อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึงบทบาทการดูแลโลกรอบตัวของตนเอง อาทิ นักสืบสายน้ำ นักสืบชายหาด นักสืบสายลม ตลอดจนเทคนิคนักสืบสิ่งแวดล้อมอื่นที่ทางมูลนิธิฯ กำลังพัฒนา

คู่มือสำรวจธรรมชาติและสื่อเพื่อการศึกษา
วิจัยและค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเล่ม ตำรา และคู่มือสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่ายังขาดแคลนอยู่มากในเมืองไทย

พัฒนานักฝึกอบรม
จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ครู ผู้นำธรรมชาติศึกษา ผู้นำชุมชน และบุคลากรสาขาอาชีพอื่นที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการตรวจเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งรวมถึงวิธีการวางโปรแกรมและพัฒนาสื่อการศึกษา โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้เรียนโดยเฉพาะ

เว็บไซต์โลกสีเขียว
นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ เจาะลึกด้วยรสชาติเข้มข้นและหลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงของความรู้ ความคิด เหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยและต่างประเทศ

สื่อเพื่อการศึกษา
จัดทำสื่อการศึกษาคุณภาพ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อาทิ คู่มือศึกษาธรรมชาติ ชุดฝึกอบรมสำรวจธรรมชาติ คู่มือการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชุดข้อมูลโปสเตอร์ และอื่นๆ สื่อหลายชิ้นพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา และผ่านการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายก่อนจะจัดพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง
 

สนับสนุนมูลนิธิฯ

มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจาก

  • การบริจาค
  • หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนทั้งในและนอกประเทศ
  • บริษัทเอกชนทั่วไป

แนวทางเพื่อโลกเขียว

  • บริจาคทุนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิฯ
  • สนับสนุนคู่มือสื่อเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสและศูนย์การศึกษานอกระบบ
  • เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิฯ