เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม”

หลังจากที่มูลนิธิโลกสีเขียวได้ดำเนิน “โครงการนักสืบสายลม” ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพอากาศในเมือง โดยเริ่มต้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีครูและเยาวชน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 51 โรงเรียน อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐและเอกชน กว่า 400 คน เข้าร่วมกระบวนการสำรวจไลเคน 214 จุด ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด ไร่สวนของชุมชน และต้นไม้ริมถนน จนได้ออกมาเป็นแผนที่คุณภาพกรุงเทพมหานครแล้ว

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นจุดมุ่งหมายหลักของมูลนิธิ โครงการนักสืบสายลมจึงถูกพัฒนาและขยายผลให้เข้าไปสู่การเรียนการสอนในระบบของโรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้และกระบวนการในวงกว้าง เพื่อผลักดันให้เยาวชนและชุมชนในกรุงเทพมหานครเกิดความตระหนักถึงปัญหาคุณภาพอากาศในเมือง และรณรงค์หาทางแก้ไขเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โครงการ“โรงเรียนนักสืบสายลม” จึงถือกำเนิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม” โดยมีครูจากโรงเรียนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 27 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังแนวทางดำเนินการ โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม” นี้ มุ่งหวังให้โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องคุณภาพอากาศเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน และเผยแพร่ประสบการณ์สู่เครือข่ายโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม

โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม” จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเนื้อหาสาระของกิจกรรมเน้นด้านเทคนิคกระบวนการสำรวจไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ และเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อครูสามารถจัดทำแผนโครงการเรื่องคุณภาพอากาศขยายผลสู่โรงเรียนได้
  

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม